Financial Management for Startups & Technology companies

מערכות תומכות החלטה בתעשייה*

היכרות עם מתודולוגיות ותהליכי הבניית ידע בארגון והתוודעות לדרכים בהן ניתן לעשות שימוש בידע זה לצורך מימוש מערכות תומכות החלטה ממוחשבות. הקורס יחשוף את הסטודנטים למערכות תומכות החלטה: יציג את הקשר ביניהן לבין מערכות המידע הממוחשבות בארגונים, יסקור גישות לפיתוח מערכות תומכות החלטה בהתאם לסוגים שונים של החלטות בארגונים: מערכות תיאוריות, מערכות לחיזוי וכלים לכריית מידע ובינה מלאכותית. הקורס כולל סקירת דוגמאות מהתעשייה והתנסות במימוש מערכת תומכת החלטה.

המרצה

ד

ד"ר רון וייצמן